No2573女神Angela小热巴红色OL主题性感礼裙配无内黑丝裤袜极致诱惑写真62P小热巴秀人网

No2573女神Angela小热巴红色OL主题性感礼裙配无内黑丝裤袜极致诱惑写真62P小热巴秀人网

江西近有翻刻,出错讹甚多,深虞误人,予甚之,欲重刊未果。即系裹儿污血,产时恶露随下,则腹不痛而产自安。

又太阳标阳而本寒,少阴标阴而本热,阴阳水火之气,交相感召,故有病太阳而传于少阴者,此亦气相感而不涉于经也。气滞,用四君子汤加青皮、柴胡;血虚,用四物汤加柴胡、人参、白术。

通天者,谓通元气天真也。故曰脏气不足谓之虚者,此也。

此岐伯论五行之化,始于五方之天象∶丹赤色,火之气也,牛女在癸度,经于牛女戊分,戊癸合而化火也;黄色,土之气也,心尾在甲度,经于心尾己分,甲己合而化土也;苍青色,水之气也,危室在壬度,柳鬼在丁度,丁壬合而化水也;素白色,金之气也,亢氐在乙度,昴毕在庚度,乙庚合而化金也;玄黑色,水之气也,张翼在丙度,娄胃在辛度,丙辛合而化水也。建中两得白术芍,黄芪甘草浮麦谒;麻黄根一把来煎,治汗即止真妙诀。

曰∶所谓合者,乃先天之一气,上通于肺,合宗气而司呼吸者也。予故曰∶服平和汤而愈者,原不死之病,勿药亦可;服平和汤而后成不救者,医之罪也。

随起随想,因悟修养之道,气随想而运用者也。 开之曰∶阴阳之道,阳密为要。

Leave a Reply