Vol561女神娜露Selena私房薄透礼裙真空激凸半撩露翘臀诱惑写真50P娜露Selena尤蜜荟

Vol561女神娜露Selena私房薄透礼裙真空激凸半撩露翘臀诱惑写真50P娜露Selena尤蜜荟

观陈修园先生《三字经》,列病数十条,俱言先以时方治之,不效,再求之《金匮》,明是知道近日医生之胸中也。故知一、知二、知三,神圣谆谆于参伍。

如脉虽具以上等象,而病现有余以极,又当舍脉从病。此段此理说待如吴钩出匣,寒光逼人,病者若见此书,熟读百回,右当百贴清凉饮,定点勿药有喜。

在上有在上之阴阳实据,在中有在中之阴阳实据,在下有在下之阴阳实据。观陈修园先生《三字经》,列病数十条,俱言先以时方治之,不效,再求之《金匮》,明是知道近日医生之胸中也。

凡服此等热药,总要服至周身、腹中发热难安时、然后与以一剂滋阴,此乃全身阴邪化去,真阳已复,即与以一剂滋阴之品,以敛其所复之阳,阳得阴敛,而阳有所依,自然互根相济,而体健身轻矣。因阳虚者,由其素秉不足,阴邪寒湿丛生,流入下焦关节屈伸之处,或胃阳不足,过于饮酒,酒湿之邪,流入关节,阻滞不行,而膝肿痛,但其证多皮色如常,漫肿微痛,实属阳微不能化阴。

[眉批]知非氏曰:阳虚不能运动精微,一语可补钦安之注脚。欲消此胀,必先扶阳。

世人知水火之有偏盛,而不知是客邪伤正之为偏盛也。人之有疾,必有所因。

Leave a Reply